خو. اهرم امتحان اندیشه داشت ازم کمک خواست منم گفتم باید بهم حال بدی که کمکت کنم مکالمه فارسی

0 views
|